Jump to content

Prywatne auta


Recommended Posts

Cześć.

Uploduje tu prywatny system aut.

Posiada:

- zapis pojazdu w ostatniej pozycji, koloru i upgrade'ów

- zapis do SQL/MySQL

- pełną konfiguracje

- panel tworzenia auta pod 'Z' albo /privatecars

Zexportowane funkcje:

createPrivateVehicle ( int model, int x, int y, int z, int rotX, int rotY, int rotZ, table color, table upgrades, string accName ) 

tablica kolorów powinna wyglądać { r, g, b, r1, g1, b1, r2, g2, b2, r3, g3, b3, r4, g4, b4 }

isCarPrivate ( element vehicle ) 

getPrivateCarOwner ( element vehicle ) 

Wszystkie funkcje po stronie serwera.

Wbudowane komendy:

/carinfo

Zdjęcia:

http://imgur.com/sMiYSLj,UpFjofz,mu5wL58

sMiYSLj.jpg

UpFjofz.jpg

mu5wL58.jpg

Plik konfiguracyjny

--[[ 
    PRIVATE CARS 
    by WhoAmI (aka Jacob) 
    You are able to modify the script, if you don't change author. 
    #config.lua 
]]-- 
  
--[[ change if you wish 
    availible values: 
        - MySQL 
        - SQL 
]]-- 
connectionType = "SQL"; 
  
-- ONLY if you chose MySQL 
MySQLdbhost = "localhost"; -- host 
MySQLdbname = "test"; -- database name 
MySQLdbuser = "root"; -- database user 
MySQLdbpassword = ""; -- user's password 
-- end 
  
-- ONLY if you chose SQL 
SQLfilename = "example.db"; -- choose name for databse file 
--[[ WARNING! without ".db" at the and it won't work. 
     REMEMBER! you have to add following line to meta.xml: 
          <file src="YOUR_NAME.db" /> 
     AND create this file! 
     otherwise, SQL won't work. REMEMBER! 
end ]]-- 
  
  
-- ACL groups allowed to create private car 
aclGroups = { 
    "Admin", 
    "Moderator", 
}; 
-- end 
  
-- ACL groups allowed to see car info 
aclGroupsInfo = { 
    "Everyone", 
}; 
-- end 
  
-- command name for car's information 
carInfoCommandName = "carinfo"; 
-- end 
  
-- time after the vehicle will be fixed after explosion IN SECONDS 
respawnTime = 10; 
-- end 

Download

http://community.mtasa.com/index.php?p= ... s&id=11268

Skrypt jest po angielsku. Błędy proszę zgłaszać.

Powodzenia. :)

Edited by Guest
Link to post

Zrób swój skrypt, może działać w ten sposób np.

- PD wchodzi do auta, wpisuje komendę

- samochód zostaje odmrożony funckją

setElementFrozen 

- PD zawozi na baze, wpisuje ponownie komende freezując samochód

setElementFrozen 

Pozdrawiam.

Link to post

Tak to ma wyglądać?:

function toggleFreezeStatus ( thePlayer ) 
  
if isObjectInACLGroup("user." .. accountname, aclGetGroup("Pd")) then 
  
if getPedOccupiedVehicle ( thePlayer ) then 
  
local playerVehicle = getPlayerOccupiedVehicle ( thePlayer ) 
  
local currentFreezeStatus = isElementFrozen ( playerVehicle ) 
  
local newFreezeStatus = not currentFreezeStatus 
  
setElementFrozen ( playerVehicle, newFreezeStatus ) 
  
end 
  
end 
  
end 
  
  
  
local connectedPlayers = getElementsByType ( "player" ) 
  
for i, aPlayer in ipairs(connectedPlayers) do 
  
addCommandHandler ( "reczny", toggleFreezeStatus ) 
  
end 

Aha i szkoda ze po restarcie skryptu auta znikaja

Link to post

Podaj mi co jest w debugu i czy przerabiałeś jakoś skrypt?

function toggleFreezeStatus ( thePlayer ) 
    local account = getPlayerAccount ( thePlayer ) 
    if ( not isGuestAccount ( account ) ) then 
        local accountName = getAccountName ( account ) 
        if ( isObjectInACLGroup ( "user." .. accountName, aclGetGroup ( "Pd" ) ) then 
            if ( isPedInVehicle ( thePlayer ) ) then 
                local vehicle = getPedOccupiedVehicle ( thePlayer ) 
                setElementFrozen ( vehicle, not isElementFrozen ( vehicle ) ) 
            end 
        end 
    end 
end 
addCommandHandler ( "reczny", toggleFreezeStatus ) 

Link to post
aclGroup = "Urzad" -- who can create car 
aclGroupInfo = "Everyone" -- who can see info about car 
  
-- dont touch this 
local last_id = 0 
-- dont touch this 
addEventHandler ( "onResourceStart", resourceRoot, 
    function ( ) 
        connection = dbConnect ( "sqlite", "vehicles.db" ) 
        if ( not connection ) then 
            outputDebugString ( "PRIVATE CARS: Failed to connect to database.", 3, 255, 0, 0 ) 
            return 
        end 
        
        local creatingTable = dbExec ( connection, "CREATE  TABLE  IF NOT EXISTS `vehicles` (`id` INTEGER PRIMARY KEY  AUTOINCREMENT  NOT NULL, `vehicle_model` INTEGER, `x` INTEGER, `y` INTEGER, `z` INTEGER, `rotX` INTEGER, `rotY` INTEGER, `rotZ` INTEGER, `r` INTEGER, `g` INTEGER, `b` INTEGER, `acc_name` TEXT )" ) 
        if ( not creatingTable ) then 
            outputDebugString ( "PRIVATE CARS: Failed to create table.", 3, 255, 0, 0 ) 
            return 
        end 
        
        local query = dbQuery ( connection, "SELECT * FROM `vehicles`" ) 
        local result = dbPoll ( query, -1 ) 
        for _, data in pairs ( result ) do 
            local vehicle = createVehicle ( data [ "vehicle_model" ], data [ "x" ], data [ "y" ], data [ "z" ], data [ "rotX" ], data [ "rotY" ], data [ "rotZ" ] ) 
            if ( isElement ( vehicle ) and getElementType ( vehicle ) == "vehicle" ) then 
                if ( tonumber ( data [ "id" ] ) > last_id ) then 
                    last_id = data [ "id" ] 
                end 
            
                setVehicleColor ( vehicle, data [ "r" ], data [ "g" ], data [ "b" ], data [ "r" ], data [ "g" ], data [ "b" ], data [ "r" ], data [ "g" ], data [ "b" ], data [ "r" ], data [ "g" ], data [ "b" ] ) 
                setElementData ( vehicle, "private", true ) 
                setElementData ( vehicle, "accName", data [ "acc_name" ] ) 
                setElementData ( vehicle, "id", data [ "id" ] ) 
                setElementFrozen ( vehicle, true ) 
            end 
        end 
    end 
) 
  
-- SAVING 
addEventHandler ( "onResourceStop", resourceRoot, 
    function ( ) 
        for _, vehicle in ipairs ( getElementsByType ( "vehicle" ) ) do 
            if ( isCarPrivate ( vehicle ) ) then 
                local x, y, z = getElementPosition ( vehicle ) 
                local rX, rY, rZ = getElementRotation ( vehicle ) 
                local r, g, b = getVehicleColor ( vehicle, true ) 
                local id = getElementData ( vehicle, "id" ) 
                
                local updating = dbExec ( connection, "UPDATE `vehicles` SET `x`=?, `y`=?, `z`=?, `rotX`=?, `rotY`=?, `rotZ`=?, `r`=?, `g`=?, `b`=? WHERE id=?", x, y,z , rX, rY, rZ, r, g, b, id ) 
            end 
        end 
    end 
) 
  
-- USEFUL FUNCTIONS 
function getPlayerFromNamePart(name) 
    local name = name and name:gsub("#%x%x%x%x%x%x", ""):lower() or nil 
    if name then 
        for _, player in ipairs(getElementsByType("player")) do 
            local name_ = getPlayerName(player):gsub("#%x%x%x%x%x%x", ""):lower() 
            if name_:find(name, 1, true) then 
                return player 
            end 
        end 
    end 
end 
-- USEFUL FUNCTIONS 
  
function createPrivateCar ( model, player, x, y, z, rX, rY, rZ, r, g, b ) 
    assert ( type ( model ) == "number", "Bad argument #1. Expected number, got " .. type ( model ) .. " @ createPrivateCar" ) 
    assert ( type ( player ) == "userdata", "Bad argument #2. Expected element, got " .. type ( player ) .. " @ createPrivateCar" ) 
    
    assert ( type ( r ) == "number", "Bad argument #3. Expected number, got " .. type ( r ) .. " @ createPrivateCar" ) 
    assert ( type ( g ) == "number", "Bad argument #4. Expected number, got " .. type ( g ) .. " @ createPrivateCar" ) 
    assert ( type ( b ) == "number", "Bad argument #5. Expected number, got " .. type ( b ) .. " @ createPrivateCar" ) 
    
    assert ( type ( x ) == "number", "Bad argument #6. Expected number, got " .. type ( x ) .. " @ createPrivateCar" ) 
    assert ( type ( y ) == "number", "Bad argument #7. Expected number, got " .. type ( y ) .. " @ createPrivateCar" ) 
    assert ( type ( z ) == "number", "Bad argument #8. Expected number, got " .. type ( z ) .. " @ createPrivateCar" ) 
    
    assert ( type ( rX ) == "number", "Bad argument #9. Expected number, got " .. type ( rX ) .. " @ createPrivateCar" ) 
    assert ( type ( rY ) == "number", "Bad argument #10. Expected number, got " .. type ( rY ) .. " @ createPrivateCar" ) 
    assert ( type ( rZ ) == "number", "Bad argument #11. Expected number, got " .. type ( rZ ) .. " @ createPrivateCar" ) 
    
    if ( getElementType ( player ) ~= "player" ) then return false end 
    if ( r < 0 or r > 255 ) then 
        r = 255 
    end 
    if ( g < 0 or g > 255 ) then 
        g = 255 
    end 
    if ( b < 0 or b > 255 ) then 
        b = 255 
    end 
    
    local account = getPlayerAccount ( player ) 
    if ( not isGuestAccount ( account ) ) then 
        local accName = getAccountName ( account ) 
        
        local vehicle = createVehicle ( model, x, y, z, rX, rY, rZ ) 
        setElementData ( vehicle, "id", tonumber ( last_id ) + 1 ) 
        last_id = last_id + 1 
        setElementData ( vehicle, "private", true ) 
        setElementData ( vehicle, "accName", accName ) 
        if ( vehicle ) then 
            setVehicleColor ( vehicle, r, g, b, r, g, b, r, g, b, r, g, b ) 
            local inserting = dbExec ( connection, "INSERT INTO `vehicles` ( `vehicle_model`, `x`, `y`, `z`, `rotX`, `rotY`, `rotZ`, `r`, `g`, `b`, `acc_name` ) VALUES ( ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? )", model, x, y, z, rX, rY, rZ, r, g, b, accName ) 
            if ( inserting ) then 
                return vehicle 
            else 
                destroyElement ( vehicle ) 
                return false 
            end 
        else 
            return false 
        end 
    else 
        return false 
    end 
end 
  
function isCarPrivate ( car ) 
    if ( isElement ( car ) and getElementType ( car ) == "vehicle" ) then 
        local data = getElementData ( car, "private" )      
        if ( data ) then 
            return true 
        else 
            return false 
        end 
    else 
        return false 
    end 
end 
  
function getPrivateCarOwner ( car ) 
    if ( isElement ( car ) and getElementType ( car ) == "vehicle" ) then 
        local data = getElementData ( car, "accName" ) 
        if ( data ) then 
            return tostring ( data ) 
        else 
            return false 
        end 
    else 
        return false 
    end 
end  
  
addCommandHandler ( "daj", 
    function ( player, _, model, r, g, b, playerName ) 
        if ( isObjectInACLGroup ( "user." .. getAccountName ( getPlayerAccount ( player ) ), aclGetGroup ( aclGroup ) ) ) then 
            if ( tonumber ( model ) and tonumber ( r ) and tonumber ( g ) and tonumber ( b ) and tostring ( playerName ) ) then 
                local playerElement = getPlayerFromNamePart ( playerName ) 
                if ( isElement ( playerElement ) and getElementType ( player ) == "player" ) then 
                    local x, y, z = getElementPosition ( player ) 
                    local rX, rY, rZ = getElementRotation ( player ) 
                
                    setElementPosition ( player, x, y, z + 1 ) 
                    local car = createPrivateCar ( tonumber ( model ), playerElement, tonumber ( x ), tonumber ( y ), tonumber ( z ), tonumber ( rX ), tonumber ( rY ), tonumber ( rZ ), tonumber ( r ), tonumber ( g ), tonumber ( b ) ) 
                    if ( isElement ( car ) and getElementType ( car ) == "vehicle" ) then 
                        outputChatBox ( "Auto " .. model .. " Stworzone dla " .. getPlayerName ( playerElement ) .. ".", root, 255, 255, 255, true ) 
                    end 
                else 
                    outputChatBox ( "Nie mozna znalezc gracza.", player, 255, 255, 255, true ) 
                end 
            end 
        else 
            outputChatBox ( "Nie posiadasz uprawnien do tego!", player, 255, 0, 0, true ) 
        end 
    end 
) 
  
addCommandHandler ( "info", 
    function ( player ) 
        if ( isObjectInACLGroup ( "user." .. getAccountName ( getPlayerAccount ( player ) ), aclGetGroup ( aclGroupInfo ) ) ) then 
            local veh = getPedOccupiedVehicle ( player ) 
            if ( veh ) then 
                if ( isCarPrivate ( veh ) ) then 
                    outputChatBox ( "Model tego pojazdu to:".. getElementModel ( veh ) .. ", wlascicielem jest: " .. getPrivateCarOwner ( veh ) .. ".", player, 255, 255, 255, true ) 
                else 
                    outputChatBox ( "To nie jest prywatne auto.", player, 255, 255, 255, true ) 
                end 
            end 
        else 
            outputChatBox ( "Nie masz uprawnień do tego!", player, 255, 0, 0, true ) 
        end 
    end 
) 
  
addEventHandler ( "onVehicleStartEnter", root, 
    function ( player, seat ) 
        if ( isCarPrivate ( source ) ) then 
            if ( seat == 0 ) then 
                local account = getPlayerAccount ( player ) 
                if ( not isGuestAccount ( account ) ) then 
                    local accName = getAccountName ( account ) 
                    local carAccountName = getPrivateCarOwner ( source ) 
                    if ( accName ~= carAccountName ) then 
                        cancelEvent ( ) 
                        outputChatBox ( "Nie posiadasz Klucza do tego auta!", player, 255, 0, 0, true ) 
                    else 
                        setElementFrozen ( source, false ) 
                    end 
                else 
                    cancelEvent ( ) 
                    outputChatBox ( "Nie posiadasz Klucza do tego auta!", player, 255, 0, 0, true ) 
                end 
            end 
        end 
    end 
) 
  
addEventHandler ( "onVehicleExit", root, 
    function ( player, seat ) 
        if ( isCarPrivate ( source ) ) then 
            if ( seat == 0 ) then 
                local account = getPlayerAccount ( player ) 
                if ( not isGuestAccount ( account ) ) then 
                    local accName = getAccountName ( account ) 
                    local carAccountName = getPrivateCarOwner ( source ) 
                    if ( accName == carAccountName ) then 
                        setElementFrozen ( source, true ) 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
) 
  

Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...