DreaM40BG

Members
 • Content Count

  12
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 Neutral

About DreaM40BG

 • Rank
  Square

Recent Profile Visitors

246 profile views
 1. It can't ajust color when buying and it gives error that it needs to adjust the color. Please help!
 2. Okay, I have a few questions: - How to remove vehicle? - How to "respawn" vehicle on a specific place if it is in the water? - How to add a team vehicle? - How to freeze it, but players in acl mechanic can get it with towtruck? - Is there any admin panel to modify, edit or remove vehicles?
 3. Thank you very much, you fixed everything. The topic can be locked.
 4. Ok, but see my code - I want only Police & Admins have weapons and different skins, most the police with "280". I tried with: local aclSpawns = { ["Everyone"] = {1109, 5131, 16} ["Police"] = {-1635, 677, -4, 29, 2000} ["Admin"] = {-49, -270, 6} ..... setElementData(theTeam, weapon, ammo) But it didn't worked. But I want more than 1 weapon per team. Now the weapons are working but the players get them too. Can u help me?
 5. It is working, but how to make different skins for the teams & different weapons and etc. That's my code now, but the skin isn't working now local aclSpawns = { ["Everyone"] = {1109, 5131, 16}, ["Police"] = {-1635, 677, -4}, ["Admin"] = {-49, -270, 6} } addEventHandler("onPlayerLogin", root, function(_, account) for aclname, pos in pairs(aclSpawns) do if isObjectInACLGroup("user."..getAccountName(account), aclGetGroup(aclname)) then setElementPosition(source, pos[1], pos[2], pos[3]) setPlayerSkin(playerSource, 60) giveWeapon ( source, 31, 1000 ) -- Gives the M4 giveWeapon ( source, 23, 500 ) -- Gives the Silenced giveWeapon ( source, 29, 1200 ) -- Gives the Mp5 weapon return end end end)
 6. IP: 46.105.250.205:26066 [BG] *В клипа е показан само 30% от сървъра и само 10% от редактираната карта. Също така, снежният мод съм го спрял при мен заради лагове. Игра: Multi Theft Auto (MTA) САЙТ | ФОРУМ | ИНФО СТРАНИЦА Мод: Drift Freeroam с полиция, пътна помощ и медици - всички взимат седмична заплата.. Начини за изкарване на пари: Тираджия, Тираджия (превозвач на коли), Паяк, Таксиметров шофьор, продавач на коли и скоро чрез DRIFT! Допълнителна информация: ИНФО ТЕМА | Кандидатури | Всичко останало можете да намерите във форума. - Цялата карта е реставрирана, има дрифт писти, нови магистрали, нови пътища и всичко е дело на "Бойко Борисов". Също така, засега съм направил само спауна, базата на полицията и базата на админите, в скоро време ще има и база на медиците и пътната помощ. - Това е един от малкото, да не казвам единственият български сървър. - В скоро време ще има специален конвой с награди. Ако има някой заинтересован за сериозна игра в сървъра и иска да се издигне в йерархията на фракциите нека се регистрира във форума, да играе сериозно и да си пусне една сериозна кандидатура за нещо. Също така, набирам шефове на полицията, пътната помощ и на медиците, но преди това трябва да минат моят тест и трябва през 2 седмици да се отчитат във форума, където скоро ще направя и тема за заплатите, след като съберем работници във фракциите. Темата ще бъде обновявана! За още информация влезте и разгледайте сървъра. [EN] * The clip shows only 30% of the server and only 10% of the edited map. Also, I stopped it in the snow because of lags. Game: Multi Theft Auto (MTA) WEBSITE FORUM INFO PAGE Mod: Drift Freeroam with Police, Travel, and Medical - All Get a Weekly Salary. Ways to Make Money: Tiradiah, Tiradia (Car Carrier), Spider, Taxi Driver, Car Dealer and Soon Through DRIFT! Further information: INFO TOPIC Nominations You can find everything else in the forum. - The whole map has been restored, there are drift tracks, new highways, new roads and everything is done by Boyko Borisov. Also, so far I have only made a spa, a police base and an administrative base, and soon there will be a medical base and a roadside assistance. - This is one of the few, not to mention the only Bulgarian server. - There will be a special convoy of prizes soon. If anyone is interested in serious game play on the server and wants to rise in the hierarchy of factions let him register in the forum, play seriously and make a serious nomination for something. I also recruit chiefs of police, roadside assistance and medics, but before that they have to pass my test and have to report in 2 weeks to the forum where I will soon make a payroll topic after we gather faction workers. The topic will be updated!
 7. Hello, I want ACL "Police" spawn in police base in SF, ACL "Mechanic" spawn in place by me and so more ACLs. Can someone show me how to do it, now I'm using a mod for spawn points for admins and players, but It's compiled. (I have a login system, so spawn after the login) Who help me, I will give him a winning - a League of Legends account (isn't advertisement). Thank you and greetings!
 8. Keep it up, guys! Good job. This is the best game!
 9. IP: mtasa://51.255.146.121:27215 Здравейте, драги потребители на mtasa.com. С радост искам да ви покажа нашият проект за един от малкото качествени български дрифт сървъри! Картата е изцяло модифицирана и реставрирана, има дрифт писта, "Еверест" е изцяло модифициран, има мост (Петолъчка) за съединение на двата острова от Angel Pine и Los Santos, в него има градче, пустинното летище е реставрирано, както и Лос Сантос летището, както и летището в Сан Фиеро! Колите са модифицирани и има различни модификации на колите. В сървъра има полиция, медици и пътна помощ. В сървъра има още разни готини неща и можете да заповядате да го разгледате! В сървъра можете да си закупите къщи и печелите парите си от дрифт! Правила: 1. Забранено е да блъскате, тролвате, закачате, или да пречите на играчите. Забранени са също и хаковете! Полицията или член на екипа може да ви направи забележка или да ви вкара в затвора за определено време!2. Забранено е да блокирате пътя обиждате, псувате или да се заяждате с играчите и админите!3. Забранено е да гърмите колите в имението на собственика на сървъра (трябва сървъра да се рестартира, за да се пуснат отново тези коли). Там не е зона за стреляне и тролване. 4. Забранено е предлагането на права, полицай, бърза помощ и т.н!5. Забранено е рекламирането на други сайтове, сървъри и прочие!6. Ако полицай ви спре, то вие трябва незабавно да отбиете автомобила и да слушате заръките на даденият патрул. Полицията може да ви глоби, ако:- В града карате с повече от 140km/h!- Засечете/блъснете/запушите пътя на някой играч и играчът се оплаче, съответно дежурният патрул ви хване "в крачка", той има право да ви глоби и/или да ви прати в затвора до 30минути при първо провинение.- Ако гръмнете ПТП на някоя фракция или в къщата на собственика!7. Забранено е да бъгвате мапа!8. Спамът е забранен.9. Забранено е да се представяте за админ, както и да използвате никове, наподобяващи на админските.10. При официален конвой нямате право да тролвате, да се блъскате и да превишавате максималната скорост, зададена от организатора на конвоя/круиза. [EN] Hello, dear mtasa.com users. I'm glad to show you our project for one of the quality Bulgarian drift servers! The map is completely modified and restored, there is a drifting track, Everest is fully modified, there is a bridge (Pentagon) to join the two islands of Angel Pine and Los Santos, there is a city, a desert airport is restored, and Los Santos Airport as well and the airport in San Fiero and very very more things!! The cars are modified and have different vehicle modifications. The server has police, medics, and roadside assistance. The server has many cool things and you can order to look at it! We have house system and you can earn money with drift! RULES: 1. It is forbidden to push, tug, hook, or interfere with the players. Hacks are also forbidden! The police or a member of the team can make a note of you or put you in jail for a certain time!2. It is forbidden to block the way you offend, swear or jabber with the players and the administrators!3. It is forbidden to rumble the cars at the server owner's estate (the server must be restarted to re-run these cars). This is not shooting and tilling area.4. It is forbidden to offer admin rights, police, emergency assistance, etc.!5. Advertising on other sites, servers, and more is prohibited!6. If a policeman stops you, you must immediately stop the car and listen to the instructions of the patrol. The police may fine you if:- You drive more than 140km / h in the city!- Snap / jam / clog the path of a player and the player complains, or the patrol patrol takes you "step by step", he is entitled to fined you and / or send you to jail for up to 30 minutes first time."If you crash the crash of a faction or the owner's house!"7. It is forbidden to bug the map!8. Spam is forbidden.9. It is forbidden to submit for administration as well as to use niche similar to the admin.10. With an official convoy, you are not allowed to troll, jump, and exceed the maximum speed set by the convoy / cruise organizer.
 10. Здравейте. Можете да приветствате първия MTA DRIFT FREEROAM сървър! Мапа е оптимизиран, реставриран, променен, добавени екстри, разнообразие от коли, полиция, медици и т.н. Сървъра има много екстри и надявам се да развие. Екипът е подбран! Сайтът е fatall-error.info и скоро ще бъде отворен отново! IP: 185.141.63.25:22003