Athes

Members
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Athes

  • Rank
    I ordered some spaghetti with marinara sauce and I got egg noodles and ketchup. I'm an average nobody.
  1. I'm having the same problem as him.
  2. ミ★®╚»[ɓʀ] ɱѳC ɦɛʆʆ «╝™ • ѵɛɳɦɑ cѳɳɦɛcɛʀ ѳ ɳѳรรѳ ɳѳѵѳ รɛʀѵiɗѳʀ ɗɛ ʀPG! 》Tɛɱѳร《 • รiรtɛɱɑ ɗɛ cɑรɑร ( ѵѳcê pѳɗɛ tɛʀ ɑ cɑรɑ quɛ quiรɛʀ ) • Cɑʀʀѳร ( ɓʀɑรiʆɛiʀѳร ɛ iɱpѳʀtɑɗѳร ) • รiรtɛɱɑ ѵIP • ѵáʀiѳร ʆѳcɑiร ɗɛ ʀѳuɓѳ • ɗiѵɛʀรѳร ɱѳɗ'ร • Բɑѵɛʆɑร • Tʀɑɓɑʆɦѳร 》ɛรtɑɱѳร ɑcɛitɑɳɗѳ รugɛรtõɛร, ɗê ɑ รuɑ!《 • Cѳʀpѳʀɑçõɛร ( ʀѳTɑ, ԲѳʀÇɑ TÁTICɑ, ɓѳPɛ ) •Gɑɳguɛร ( PCC, Cѳɱɑɳɗѳ ѵɛʀɱɛʆɦѳ, WѳʆC'$ ) 》ѳɓรɛʀѵɑÇÕɛร《 • Pɑʀɑ cʀiɑʀ uɱɑ ɳѳѵɑ Gɑɳguɛ é ɳɛcɛรรáʀiѳ 5 pʆɑyɛʀร! • Pɑʀɑ cʀiɑʀ uɱɑ ɳѳѵɑ Cѳʀpѳʀɑçãѳ é ɳɛcɛรรáʀiѳ 5 pʆɑyɛʀร! ■ ѵɛɳɦɑ Բɑzɛʀ pɑʀtɛ ɗɛรรɑ Բɑɱíʆiɑ! *IP:*mtasa://158.69.120.217:22073 *Tɛɑɱ รPɛɑK:*158.69.111.10:10804 ■ ɛɳtʀɛ ɛɱ ɳѳรรѳ gʀupѳ ɛ Բiquɛ pѳʀ ɗɛɳtʀѳ ɗɛ tuɗѳ quɛ ɑcѳɳtɛcɛ ɳѳ ɳѳรรѳ รɛʀѵiɗѳʀ: (https://chat.whatsapp.com/0GM22MaBD7K7iwcHt15nJf)★彡 IP: mtasa://158.69.120.217:22073 Tɛɑɱ รPɛɑk3: 158.69.111.10:10804