[GD]sXe

Members
 • Content Count

  5
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About [GD]sXe

 • Rank
  Vic
 • Birthday 20/09/1998

Details

 • Gang
  Ghost Drivers
 • Location
  Turkey,İstanbul
 • Occupation
  LUA / LUAC / XML
 • Interests
  LUA / LUAC / XML

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. ?SR Gaming Destruction Derby ?SR Gaming DeathMatch Derby Destruction Derby: MTASA://5.62.126.225:10200 DeathMatch Server: MTASA://5.62.127.44:15800 Kurucu: [sR]AbsolutioN. Admin: [sR]white,[sR]HeienberG,[sR]Black Street Racers | 2006'dan bugüne mükemmel hizmet.. http://www.street-racers.net Serveri zaten eskilerin tümü bilir. Hala açık ve kapanmayacak DD ve DM oynayan herkesi bekleriz.. Özellikler: -Deathlistte ölen,öldüren. Eğer kimse öldürmemişse öldüğü süre gözükür.. -Sorunsuz F4 Clan Panel -Gelişmiş Level sistemi (Rahat bir oyun açısından level bar eklenmemiştir) -Gelişmiş taçlandırma sistemi. Wolfteam gibi her seviyede aracın üstünde ayrı bir icon çıkar.(Araç üstünde çıkan iconunuzu sol altta görebilirsiniz) -Yol açma/kapama,duman açma/kapatma,deniz suyu açma/kapatma F2/Ayarlar kısmından yapılmakta. -Çok kullanışlı F2 user panel ile tüm istatistiklerinizi görebilirsiniz.(Screenshoutlardan İstatistik Panelini görebilirsiniz) -F1 Radyo -F5 Araç kaplama -F7 Havayı gece/gündüz yapma(Kişiye özel) -F9 Help menü -/renk - Renk kodlarını gösterir -/nitro - nitro rengini değiştirebilirsiniz. Tanıtım Videosu:
 2. Hi guys help level system,1,onPlayerWasted not give exp help me 2, and dxdrawrectangle write exp amount e.g Exp %80/100 Level_Client.lua local sx, sy = guiGetScreenSize() --myFont3 = dxCreateFont( "font.ttf", 8 ) myFont4 = dxCreateFont( "font.ttf", 12 ) function drawExperience( ) --dxDrawLine(0, (sy - 0) / 1.057, (0) + 1600, ( (sy - 0) / 1.057) + 0, tocolor(0, 0, 0, 255), 2, true) local Experience = getElementData(localPlayer,"puan_level") or 0 local Experience_n = getElementData(localPlayer,"gereken_level") or 0 local level = getElementData(localPlayer,"level_level") or 0 local rank = getElementData(localPlayer,"levelrank") or 0 local percent = math.floor(Experience / Experience_n * 100) if (percent >= 100) then percent = 100 elseif (Experience_n < 1) then percent = 0 end setElementData(localPlayer,"leveltakip","["..rank..".] "..level.." %"..percent) if not getElementData(localPlayer,"levelbar") then dxDrawRectangle((0/500)*sx,(712/750)*sy,(tonumber(percent)*2.35/235)*sx,(40/768)*sy,tocolor(0,255,0,75),true) dxDrawRectangle((0/500)*sx,(712/750)*sy,(1024/1024)*sx,(40/768)*sy,tocolor(0, 0, 0, 70),true) dxDrawColorText("LEVEL #ffffff".. tostring(level) .." ",(0/500)*sx,(770/768)*sy,(1020/1024)*sx,(724/768)*sy,tocolor(255,255,255,255),1,myFont4,"right","center",true,true,true) dxDrawColorText("#FFFFFF%#ffffff".. tostring(percent) .." ",(0/500)*sx,(770/768)*sy,(1020/1024)*sx,(724/768)*sy,tocolor(255,255,255,255),1,myFont4,"center","center",false,false,true) end end addEventHandler("onClientRender", root,drawExperience) addEvent("hideDraw", true) addEventHandler("hideDraw", getRootElement(), function() removeEventHandler("onClientRender",getRootElement(),drawExperience) end) addEvent("showDraw", true) addEventHandler("showDraw", getRootElement(), function() setTimer(function() addEventHandler("onClientRender",getRootElement(),drawExperience) end, 1000, 1) end) addEvent ( "onClientPlayerLevelUp", true ) addEventHandler ( "onClientPlayerLevelUp", root, function ( ) addEventHandler("onClientRender",root,DrawLevelUp) setTimer(function() removeEventHandler("onClientRender",root,DrawLevelUp) end, 5000, 1) end ) addEvent ( "takip", true ) addEventHandler ( "takip", root, function (puan,gereken) local yuzde = (puan / gereken * 100) setElementData(localPlayer,"leveltakip",yuzde) if (yuzde >= 100) then yuzde = 100 setElementData(localPlayer,"leveltakip",100) elseif (gereken < 1) then setElementData(localPlayer,"leveltakip",0) end end ) addEventHandler("onClientVehicleCollision",root, function(hitElement) if source == getPedOccupiedVehicle(localPlayer) then if hitElement and getElementType(hitElement) == 'vehicle' then local driver = getVehicleController(source) local hDriver = getVehicleController(hitElement) if hDriver and driver then setElementData(driver, "killerelement", hDriver) end end end end ) --[[ gorunurluk = false dxkills = 0 dxpuan = 0 killername = "" addEventHandler("onClientPlayerWasted",root, function() killer = getElementData(localPlayer,"killerelement") if killer and isElement(killer) and killer ~= nil and not isPedDead ( killer ) then kills = getElementData(killer,"öldürme") tpuan = getElementData(killer,"puan_level") if tpuan and kills then setElementData(killer,"öldürme",kills + 1) setElementData(killer,"puan_level",tpuan + 25*(kills + 1)) outputDebugString((kills + 1).."x "..(25*(kills + 1)).. "Puan | "..getPlayerName(killer):gsub('#%x%x%x%x%x%x', '').." adlı oyuncu "..getPlayerName(localPlayer):gsub('#%x%x%x%x%x%x', '').." adlı oyuncuyu öldürdü.") gorunurluk = true dxkills = (kills + 1) dxpuan = (25*(kills + 1)) killername = killer setTimer(function() gorunurluk = false end, 4500, 1) else setElementData(killer,"öldürme",1) setElementData(killer,"puan_level",25) outputDebugString((1).."x "..(25).. "Puan | "..getPlayerName(killer):gsub('#%x%x%x%x%x%x', '').." adlı oyuncu "..getPlayerName(localPlayer):gsub('#%x%x%x%x%x%x', '').." adlı oyuncuyu öldürdü.") gorunurluk = true dxkills = 1 dxpuan = 25 killername = killer setTimer(function() gorunurluk = false end, 4500, 1) end else setElementData(localPlayer,"killerelement",nil) end end) ]]-- gorunurluk = false dxkills = 0 dxpuan = 0 killername = "" addEvent("gorunurluk",true) addEventHandler("gorunurluk",root,function(kills,puan,killer) gorunurluk = true dxkills = kills dxpuan = puan killername = killer setTimer(function() gorunurluk = false end, 4500, 1) end) function killspuan( ) if gorunurluk == true then --dxDrawRectangle((0/500)*sx,(712/750)*sy,(tonumber(percent)*2.35/235)*sx,(40/768)*sy,tocolor(0,255,0,75),true) --dxDrawRectangle((0/500)*sx,(712/750)*sy,(1024/1024)*sx,(40/768)*sy,tocolor(0, 0, 0, 70),true) dxDrawColorText("#cc0000".. tostring(dxkills) .."#ffffffx #cc0000"..dxpuan.."#ffffffPuan | "..getPlayerName(killername).."#FFFFFF öldürüldü!",sx/2, sy/15, sx/2, sx/2,tocolor(255,255,255,200),1,myFont4,"center","center",true,true,true) --dxDrawColorText("#FFFFFF%#cc0000".. tostring(percent) .." ",(0/500)*sx,(770/768)*sy,(1020/1024)*sx,(724/768)*sy,tocolor(255,255,255,255),1,myFont4,"center","center",false,false,true) end end addEventHandler("onClientRender", root,killspuan) --- addEventHandler ( "onClientRender", root, function() -- Hideous quick fix -- for i,player in ipairs(getElementsByType("player")) do if player ~= localPlayer then local x,y,z = getCameraMatrix() if not isPedInVehicle(player) or isPedDead(player) then break end local vehicle = getPedOccupiedVehicle(player) local px,py,pz = getElementPosition ( vehicle ) local pdistance = getDistanceBetweenPoints3D ( x,y,z,px,py,pz ) local sx,sy = getScreenFromWorldPosition ( px, py, pz+0.95, 0.06 ) if not sx or not sy then break end --dxDrawText ( getPlayerName(player), sx, sy - offset, sx, sy - offset, tocolor(r,g,b,textalpha), textscale*NAMETAG_TEXTSIZE, "default", "center", "bottom", false, false, false ) if tonumber(getElementData(player,"levelrank")) == 1 and pdistance < 30 then dxDrawImage ( sx-75, sy-120, 150,75, '1.png', 0, 0, 0 ) elseif tonumber(getElementData(player,"levelrank")) == 2 and pdistance < 30 then dxDrawImage ( sx-75, sy-120, 150,75, '2.png', 0, 0, 0 ) elseif tonumber(getElementData(player,"levelrank")) == 3 and pdistance < 30 then dxDrawImage ( sx-75, sy-120, 150,75, '3.png', 0, 0, 0 ) end break end end end ) --- function dxDrawColorText(str, ax, ay, bx, by, color, scale, font, alignX, alignY) bx, by, color, scale, font = bx or ax, by or ay, color or tocolor(255,255,255,255), scale or 1, font or "default" if alignX then if alignX == "center" then ax = ax + (bx - ax - dxGetTextWidth(str:gsub("#%x%x%x%x%x%x",""), scale, font))/2 elseif alignX == "right" then ax = bx - dxGetTextWidth(str:gsub("#%x%x%x%x%x%x",""), scale, font) end end if alignY then if alignY == "center" then ay = ay + (by - ay - dxGetFontHeight(scale, font))/2 elseif alignY == "bottom" then ay = by - dxGetFontHeight(scale, font) end end local clip = false if dxGetTextWidth(str:gsub("#%x%x%x%x%x%x","")) > bx then clip = true end local alpha = string.format("%08X", color):sub(1,2) local pat = "(.-)#(%x%x%x%x%x%x)" local s, e, cap, col = str:find(pat, 1) local last = 1 local text = "" local broke = false while s do if cap == "" and col then color = tocolor(getColorFromString("#"..col..alpha)) end if s ~= 1 or cap ~= "" then local w = dxGetTextWidth(cap, scale, font) if clip then local text_ = "" for i = 1,string.len(cap) do if dxGetTextWidth(text,scale,font) < bx then text = text..""..string.sub(cap,i,i) text_ = text_..""..string.sub(cap,i,i) else broke = true break end end cap = text_ end dxDrawText(cap, ax, ay, ax + w, by, color, scale, font) ax = ax + w color = tocolor(getColorFromString("#"..col..alpha)) end last = e + 1 s, e, cap, col = str:find(pat, last) end if last <= #str and not broke then cap = str:sub(last) if clip then local text_ = "" for i = 1,string.len(cap) do if dxGetTextWidth(text,scale,font) < bx then text = text..""..string.sub(cap,i,i) text_ = text_..""..string.sub(cap,i,i) else broke = true break end end cap = text_ end dxDrawText(cap, ax, ay, ax + dxGetTextWidth(cap, scale, font), by, color, scale, font) end end Server.lua local puan = { } exports["scoreboard"]:scoreboardAddColumn ( "leveltakip", root, 70, "Level") addEventHandler("onResourceStart", resourceRoot, function ( ) local file = xmlLoadFile("exprequired.xml") for i, node in ipairs (xmlNodeGetChildren(file)) do local gerekenpuan = tonumber(xmlNodeGetAttribute(node, "EXPRequired")) table.insert(puan, gerekenpuan) end setTimer(function() scdevametsinmi = "evet" end, 1000, 1) end) addCommandHandler("komut", function(player,cmd) if ( hasObjectPermissionTo ( player, "function.banPlayer", true ) ) then setElementData(player,"killerelement",player) end end) addCommandHandler("levelbar", function(player,cmd) if getElementData(player,"levelbar") then removeElementData(player,"levelbar") else setElementData(player,"levelbar",true) end end) --[[ function collider ( collider ) kills = getElementData(collider,"öldürme") if kills then setElementData(collider,"öldürme",kills + 1) else setElementData(collider,"öldürme",1) end tpuan = getElementData(collider,"puan_level") if tpuan and kills then setElementData(collider,"puan_level",tpuan + 25*kills) else setElementData(collider,"puan_level",25) end end addEvent( "vehicleCollision", true ) addEventHandler( "vehicleCollision", getRootElement(), collider ) ]]-- addEventHandler("onPlayerVehicleEnter",root, function() removeElementData(source,"öldürme") setElementData(source,"öldürme",0) setElementData(source,"killerelement",nil) end) scdevametsinmi = "hayir" addEventHandler("onElementDataChange", getRootElement(), function (dataName) if (getElementType(source) == "player") and (dataName == "puan_level") and not isGuestAccount ( getPlayerAccount(source) ) and scdevametsinmi == "evet" and getElementDimension(source) == 0 then tpuan = getElementData(source,"puan_level") or 0 level19 = getElementData(source,"level_level") or 1 if level19 < 19 then level = getElementData(source,"level_level") or 1 --outputChatBox("level 19 dan küçük") else level = 19 --outputChatBox("level 19 dan büyük") end gereken = puan[level] if tpuan >= gereken then if level19 < 19 then newLvl = level+1 gereken_puan = puan[newLvl] --outputChatBox("level 19 dan küçük-") else newLvl = level19+1 gereken_puan = puan[19] --outputChatBox("level 19 dan büyük-") end if gereken_puan then kalan = tpuan-gereken --setElementData(source,"kalan_level",kalan) setElementData(source,"level_level",newLvl) setTimer(setElementData, 50, 1, source,"puan_level",kalan) setElementData(source, "gereken_level", gereken_puan) --triggerClientEvent(source, "onClientPlayerLevelUp", source, level, gereken_puan) --triggerClientEvent(source, "takip", source, tpuan, gereken_puan) else setElementData(source, "gereken_level", gereken) end end end end) addEventHandler("onPlayerChat",root, function(msg) if msg:find("level") and math.random(3) == 1 then outputChatBox("#cc0000* Level barı kapatmak için... #ffffff/levelbar",source,0,0,0,true) end end) addEventHandler("onResourceStart",getResourceRootElement(getThisResource()), function() getAllRankSB() --(thePlayer) end) addEventHandler("onPlayerLogin",root, function() getAllRankSB() --(source) end) function getAllRankSB() local tableOrder = { } for i, v in ipairs ( getAccounts ( ) ) do table.insert ( tableOrder, { name = getAccountName(v), data = getAccountData ( v, "level_level" ) } ) end table.sort ( tableOrder, function ( a, b ) return ( tonumber ( a.data ) or 0 ) > ( tonumber ( b.data ) or 0 ) end ) for i,player in pairs(getElementsByType("player")) do if not (isGuestAccount(getPlayerAccount(player))) then for i=1,#tableOrder do if tableOrder[i].name == getAccountName(getPlayerAccount(player)) then setElementData(player,"levelrank",i) end end end end outputDebugString("Updating rank for all player") end addEventHandler("onPlayerWasted",root,function() killer = getElementData(source,"killerelement") if killer and isElement(killer) and killer ~= nil and not isPedDead ( killer ) then kills = getElementData(killer,"öldürme") tpuan = getElementData(killer,"puan_level") if tpuan and kills then setElementData(killer,"öldürme",kills + 1) setElementData(killer,"puan_level",tpuan + 25*(kills + 1)) outputDebugString((kills + 1).."x "..(25*(kills + 1)).. "Puan | "..getPlayerName(killer):gsub('#%x%x%x%x%x%x', '').." adlı oyuncu "..getPlayerName(source):gsub('#%x%x%x%x%x%x', '').." adlı oyuncuyu öldürdü.") triggerClientEvent(killer,"gorunurluk",killer,(kills + 1),(25*(kills + 1)),source) --gorunurluk = true --dxkills = (kills + 1) --dxpuan = (25*(kills + 1)) --killername = killer --setTimer(function() gorunurluk = false end, 4500, 1) else setElementData(killer,"öldürme",1) setElementData(killer,"puan_level",25) outputDebugString((1).."x "..(25).. "Puan | "..getPlayerName(killer):gsub('#%x%x%x%x%x%x', '').." adlı oyuncu "..getPlayerName(source):gsub('#%x%x%x%x%x%x', '').." adlı oyuncuyu öldürdü.") triggerClientEvent(killer,"gorunurluk",killer,1,25,killer) --gorunurluk = true --dxkills = 1 --dxpuan = 25 --killername = killer --setTimer(function() gorunurluk = false end, 4500, 1) end else setElementData(source,"killerelement",nil) end end) function kaydet() tpuan = getElementData(source,"puan_level") or 0 level = getElementData(source,"level_level") or 1 gereken = getElementData(source,"gereken_level") or 0 ac = getPlayerAccount(source) if not isGuestAccount ( ac ) then setAccountData(ac,"puan_level",tpuan) setAccountData(ac,"level_level",level) setAccountData(ac,"gereken_level",gereken) --outputChatBox("kaydet/"..tpuan.."/"..level.."/"..gereken) end end addEventHandler("onPlayerQuit",root,kaydet) addEventHandler("onPlayerLogout",root, function() cancelEvent() end) --addCommandHandler("kaydet",kaydet) addEventHandler("onPlayerLogin",root, function() ac = getPlayerAccount(source) tpuan = getAccountData(ac,"puan_level") or 0 level = getAccountData(ac,"level_level") or 1 gereken = getAccountData(ac,"gereken_level") or 0 setElementData(source,"level_level",level) setElementData(source,"puan_level",tpuan) setElementData(source,"gereken_level",gereken) setTimer(function() scdevametsinmi = "evet" end, 1000, 1) --outputChatBox("yükle/"..tpuan.."/"..level.."/"..gereken) end)
 3. [GD]sXe

  [HELP]Lua

  Hi guys, function giris (player) outputChatBox ("#990000*#138a17<"..getPlayerName..(player)"#138a17>#13adadAdlı Oyuncu #990000Hesabına #ff0000Giriş #ffffffYaptı.",getRootElement(),0,0,0,true) end addEventHandler ("onPlayerLogin", getRootElement(), giris) function cikis (player) outputChatBox ("#990000*#138a17<"..getPlayerName..(player)"#138a17>#13adadAdlı Oyuncu #990000Hesabından #ff0000Çıkış #ffffffYaptı.",getRootElement(),0,0,0,true) end addEventHandler ("onPlayerLogout", getRootElement(), cikis) Not Working,Error İs [2015-05-08 17:30:55] ERROR: loginout\server.lua:2: attempt to call local 'player' (a string value) I tried it but not working ..getPlayerName..(source)
 4. [GD]sXe

  [Help]Lua

  Thank you. I'll Try
 5. [GD]sXe

  [Help]Lua

  Please Help me, Player this one text "sikerim" writing how to kick? function cevap( messageclean, messageType) if messageType == 0 then local message = string.lower(messageclean) if string.find(message, "sikerim") then outputChatBox("#ad1313Küfür-BOT#ffffff: #ad1313Küfür ettiği için oyundan atıldı "..getPlayerName(source).."!", getRootElement(), 255, 255, 255,true) kickPlayer(player,"Küfür") end end end addEventHandler( "onPlayerChat", getRootElement(player), cevap ) WARNING: otocevap\denetim.lua:6: Bad argument @ 'kickPlayer' [Expected player at argument 1, got nil]