All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. yes goes below 0 but i dont know how to fix this i spend my all day :d problem calculate formule?
 3. Debug line 50 and check if the value goes below 0.
 4. Today
 5. ماتوقع معك ذرة كرامة لنفسك لانك بياع اصحاب والدليل ع كلامي... انك ماعمرك راح تثبت عكس كلامي الا وهو انك نذل وغدار لانك ماراح ترد على كلامي لانك نذل عراقي شيعي.. وهذه اطباعكم.. وراح نلتقي يوما ما واخذ حقي عند ربي... وداعا
 6. Boa Noite, to fazendo um painel de blip para mostrar no mapa, ativar / desativar para cada player so que to tendo problema na hora de destruir o blip de determinado ID, nao todos os blip´s -- CLIENT PARA CRIAR O BLIP blips = { {960.29791259766,2070.4409179688,10.8203125, 42}, {-2652.4165039063,636.17047119141,14.453125, 22}, } blipsRad = {} addEvent("blipsMaps",true) addEventHandler("blipsMaps",getRootElement(),function(BlipType) if blipsRad then for i,blip in pairs(blipsRad)do destroyElement(blip) end blipsRad = false end if tonumber(BlipType) then if not blipsRad then blipsRad = {} end for i, blip in ipairs(blips) do if BlipType == blip[4] then blip2 = createBlip(blip[1],blip[2],blip[3],blip[4]) setBlipVisibleDistance(blip2, 800) table.insert(blipsRad,blip2) end end end end) PRECISAVA SABER QUAL PRECISO CRIAR PARA DESTRUIR A BLIP DE DETERMINADO ID.
 7. hello i need calculate between totalexp and requiredexp but i need reset exp bar when level up this bar disturb and backward like that 3 or 4 level help me please function math.round(number) return number - number % 1 end function getRequiredEXP(level) return math.round(math.pow(level, 2) * 300) end local level = 1 local currentEXP = 0 local totalEXP = 0 local requiredLevel = 0 local requiredEXP = getRequiredEXP(requiredLevel + 1) function DRAW_HUD() local percentageEXP = (currentEXP / requiredEXP) * 369 ---- formule dxDrawRectangle(1539, 914, 369, 5, tocolor(0, 0, 0, 255)) dxDrawRectangle(1539, 914, percentageEXP, 5, tocolor(255, 255, 255, 255)) dxDrawBorderedText(2, "LEVEL:", 1539, 942, 0, 0, tocolor(255,255,255,255), 1.50, "bankgothic") dxDrawBorderedText(2.5, level, 1722, 920, 0, 0, tocolor(255,255,255,255), 2.5, "bankgothic") dxDrawBorderedText(1.5, "EXP:", 1538, 860, 0, 0, tocolor(255,255,255,255), 1, "bankgothic") dxDrawBorderedText(1.5, totalEXP, 1538, 885, 0, 0, tocolor(255,255,255,255), 1, "bankgothic") if requiredEXP <= 999 then dxDrawBorderedText(1.5, " "..requiredEXP, 1538, 885, 0, 0, tocolor(255,255,255,255), 1, "bankgothic") elseif requiredEXP <= 9999 then dxDrawBorderedText(1.5, " "..requiredEXP, 1538, 885, 0, 0, tocolor(255,255,255,255), 1, "bankgothic") elseif requiredEXP <= 99999 then dxDrawBorderedText(1.5, " "..requiredEXP, 1538, 885, 0, 0, tocolor(255,255,255,255), 1, "bankgothic") elseif requiredEXP <= 999999 then dxDrawBorderedText(1.5, " "..requiredEXP, 1538, 885, 0, 0, tocolor(255,255,255,255), 1, "bankgothic") elseif requiredEXP <= 9999999 then dxDrawBorderedText(1.5, " "..requiredEXP, 1538, 885, 0, 0, tocolor(255,255,255,255), 1, "bankgothic") elseif requiredEXP <= 99999999 then dxDrawBorderedText(1.5, " "..requiredEXP, 1538, 885, 0, 0, tocolor(255,255,255,255), 1, "bankgothic") end end addEventHandler("onClientRender", root, DRAW_HUD) function dxDrawBorderedText (outline, text, left, top, right, bottom, color, scale, font, alignX, alignY, clip, wordBreak, postGUI, colorCoded, subPixelPositioning, fRotation, fRotationCenterX, fRotationCenterY) for oX = (outline * -1), outline do for oY = (outline * -1), outline do dxDrawText (text, left + oX, top + oY, right + oX, bottom + oY, tocolor(122, 122, 122, 255), scale, font, alignX, alignY, clip, wordBreak, postGUI, colorCoded, subPixelPositioning, fRotation, fRotationCenterX, fRotationCenterY) end end dxDrawText (text, left, top, right, bottom, color, scale, font, alignX, alignY, clip, wordBreak, postGUI, colorCoded, subPixelPositioning, fRotation, fRotationCenterX, fRotationCenterY) end function addEXP(amount) currentEXP = currentEXP + amount totalEXP = totalEXP + amount if totalEXP >= requiredEXP then currentEXP = currentEXP - requiredEXP level = level + 1 requiredLevel = requiredLevel + 1 requiredEXP = getRequiredEXP(requiredLevel + 1) end end addCommandHandler("giveexp", function() addEXP(80) end)
 8. RealG4

  fetchRemote Help

  please , rapair codic
 9. When you prone in the landship, you sometimes can't move. You need to crouch to move again
 10. Preciso Fazer Um Marker Para Fazer Um Script De Loja De Armas
 11. Gente queria saber se isso é possível mas acho que não é. Quero fazer o ped andar para a frente e depois entrar no carro, porem quero que ele realmente entre no carro como um player normal entraria diferente de ser teleportado pra dentro do carro Pra andar pra frente eu sei que posso usar setPedControlState porem essa função não me permite fazer ele entrar nem sair de um veiculo
 12. Removing the resources folder and installing the nightly MTA build seems to have fixed the issue. Have not experienced that freezing issue. Glad it had nothing to do with my hardware. Thank you!
 13. Verifique se o alpha na função createMarker está em "0".
 14. Deve ter confundido com este Danilin Ou me deu um apelido novo? ¯\_(ツ)_/¯
 15. ولاتنسى مهما عملت من نذاله.... كلها سنين وبنموت كلنا بتفكر حالك بتعيش اكثر من ١٠٠ سنه يعني؟ كذا ولا كذا... لاتنسي انه يوما ما بنلتقي تحت رحمه خالقنا وتعرف مقامك ََ وتعرف كل الم سويته لي وماراح اسامحك عند رب العالمين.. وانت تعرف ..هالشي ََتعرف انو راح نلتقي بهذاك اليَوم.. ولاتفكر بيوم اني راح اسامحك برحمه مني او محبه... لاني مابسَامح شخص عطيته كل حياتي وعطاني نذاله واللم.... ويلا هذه اخر رسالة تشوفها مني بكون مشغول بما هو اهم منك وماراح انساك طول عمري وبتذكرك دايما بنذالتك وادعي ربي كل ماتذكرتك ان يذيقك كل الم سببته لي.. وياخذ حقي منك بدنيا والاخره.... وداعا....
 16. UPDATE: -NEW method for crouch/prone: The player can now use "crouch key" to crouch or "prone key" to prone independend of the current movement state. That means, when the player is prone and presses "crouch", he will go crouch instead of standing up and when the player is prone and presses "prone" again or "jump" he will stand up. This is a lot more straightforward than the default behaviour because now you know exactly what you will get when pressing crouch, prone or jump. It is very likely that this has some small bugs somewhere, so if you find a bug, report it. I want to make this as perfect as possible. -Due to abuse of admin commands all players will now receive a chatbox message when a staff member does something like giving ammo, health, etc -Fixed water shader enabling itself despite having it disabled in settings -Fixed the fact that we had 2 different moons -Fixed visual artifacts that were going on at the water surface when SSAO was enabled -Fixed a small issue with votemap not correctly checking for the player account -Fixed a compatibility problem between rain drops and godray sun shader -Fixed some situations of sudden color switching of peds / vehicles when godray sun shader is enabled -Fixed a strange sun appearing in the night when dynamic sky is disabled -Fixed sudden light direction change when moon or sun started to appear -Fixed a bug that let impact holes disappear when vehicles stream out for a short while -Fixed a bug that displayed the wrong dynamic skybox when disabling and re-enabling dynamic sky -Added a tooltip that torpedo range is 800 meters -Players can no longer reload their weapon while sitting in a ship -Increased range of torpedoes from Speed boats and torpedo planes from 600 to 800 meters -Torpedo trails are now better visible on the water surface when the new water shader is enabled -Re-Enabled votekick (Someone must have disabled it) -Set Money in admin panel has been replaced with Give Money
 17. Só desativar a original com SetPlayerHudComponentVisible
 18. Yesterday
 19. Please make a simple resource which shows the problem
 20. Начну с того, что я, возможно, не первый кто подумал реализовать конвертер файлов карт в Lua скрипты. Знаю, что есть конвертер ipl карт в карты MTA и много других, но здесь другое. Собственно, ближе к делу, хочу вам показать свою версию конвертера .map карт в Lua скрипты. Данный конвертер расположен на сайте, где вы можете сконвертировать ваши карты в онлайн-режиме: LimeDev.ru Возможности конвертера В принципе, он выдаст скрипт на любой файл, который вы туда засунете, но главная суть заключается в массивах выданного скрипта. На данный момент конвертер может обрабатывать: Объекты; Маркеры; Ботов; Транспорт; Удаление объектов. К сожалению, с пикапами не разобрался, так как при конвертации имеются конфликты строк с числами. Думаю в скором времени разберёмся и с этим. Какой скрипт мы получаем На выходе мы получаем вполне работоспособный скрипт серверного типа. Всё что нужно сделать - написать для него мета-файл и запустить как ресурс. Они самые 🐞 В ходе тестирования багов замечено не было. О любой некорректной работе прошу сообщать сюда. Спасибо. PS: от вас принимаю любую критику, только обоснованную, пожалуйста.
 21. A hud do gta fica aparecendo junto com a da modificada
 22. thx for help i forget that's but u remember me
 23. local gOutput = true; function writeStuff() if (gOutput) then outputChatBox("1"); else outputChatBox("2"); end gOutput = not gOutput; end addCommandHandler("stuff", writeStuff);
 24. something like this? local gOutput = false function project1() if gOutput == true then outputChatBox("1") --elseif outputChatBox == false then if gOutput == false then outputChatBox("2") end end end addCommandHandler("code", project1) it's just random between ("1,2")
 25. i wanna do like something start first local gOutput = false but i forget... can u remember it to me? excuse
 26. local number = 1; function writeNumber() outputChatBox(number); number = number + 1; end addCommandHandler("number", writeNumber);
 27. WE WILL BE OPENING ON DECEMBER 13TH 2019 @ 3:00PM UTC-4 TIME SEE YOU THERE!
 1. Load more activity